Disclaimer & Privacy

iGer.nl
Version

Versie: 15 April 2022.

Begrips omschrijving

 1. Eigenaar – De Eigenaar van het domein: boekbinderij-wilgenkamp.nl.
 2. Deze website is © Copyright beschermd vanaf het jaar: 2008.
 3. Als er wordt omschreven “wij”, “we”, “ons” wordt bedoelt: De eigenaar van het domein boekbinderij-wilgenkamp.nl.
 4. Service(s) – Alles wat door deze website of gelijkwaardige naam als produkt, service of advies wordt geleverd.
 5. Persoonsgegevens – Persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon; bijvoorbeeld uw naam, adres of e‑mailadres.
 6. Verwerkingsverantwoordelijke – De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Afhankelijk van de aard van de gegevens kan dit boekbinderij-wilgenkamp.nl zelf zijn, maar kan ook een derde (bijvoorbeeld: klant, leverancier, etc.).
 7. Verwerker (of Subverwerker) – De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel boekbinderij-wilgenkamp.nl zijn (als service dienstverlener), alsook een derde, die op zijn of haar beurt weer gegevens van boekbinderij-wilgenkamp.nl (of haar klanten/relaties) (sub)verwerkt.
 8. Verwerken – Alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze administratie.

Contactgegevens

 1. Website(s): boekbinderij-wilgenkamp.nl
 2. Adres: n.v.t.
 3. E-Mail: Zie Contact
 4. Telefoon: n.v.t.

Disclaimer

 1. Deze- en andere verklaringen zijn van toepassing op bovengenoemde website of dochterpagina’s van boekbinderij-wilgenkamp.nl.
 2. boekbinderij-wilgenkamp.nl besteedt er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.
 3. De getoonde informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker van deze website. De overname van gegevens is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 4. boekbinderij-wilgenkamp.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van geleverde Services, onjuistheden of onvolkomenheden, technische storingen, noch voor problemen die worden veroorzaakt door geleverde Services. De eigenaar aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik van geleverde Services of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.
 5. Ook geeft boekbinderij-wilgenkamp.nl geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Privacy Verklaring

Inleiding

 1. boekbinderij-wilgenkamp.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en/of bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De eigenaar houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving stellen.
 2. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de eigenaar van boekbinderij-wilgenkamp.nl. In overeenstemming met de Wet AVG, en indien van toepassing, zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Verwerking van persoonsgegevens

 1. In het kader van de dienstverlening kan de eigenaar van boekbinderij-wilgenkamp.nl gegevens vastleggen. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, gebruik maakt van (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft of u zich registreert voor een account welke valt binnen de website van boekbinderij-wilgenkamp.nl, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met boekbinderij-wilgenkamp.nl.
 2. In al deze gevallen is boekbinderij-wilgenkamp.nl (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

Server gegevens

 1. Bij de gegevens over u kan het gaan om gegevens die automatisch bij het bezoeken van de website binnen de server worden verwerkt. Uw identiteit kan echter niet aan deze gegevens worden gekoppeld. Het kan om de volgende gegevens gaan:
 1. IP adres.
 2. De browser die wordt gebruikt.
 3. Aantal keren dat de website wordt bezocht.
 4. De referentie link voordat deze website wordt bezocht.

Door u verstrekte gegevens

 1. Bij de gegevens over u kan het ook gaan om gegevens die u op verzoek of op eigen initiatief aan boekbinderij-wilgenkamp.nl verstrekt. Deze onderstaande gevens kunnen dan worden gekoppeld aan de bovenstaande Server gegevens, zoals:
 1. Naam, adres, telefoonnummer.
 2. E-mailadres.
 3. IP adres.
 4. Gegevens van uw Profiel.
 5. boekbinderij-wilgenkamp.nl verwerkt ook persoonsgegevens als boekbinderij-wilgenkamp.nl hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

 1. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.
 1. boekbinderij-wilgenkamp.nl verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens.
 2. De website van boekbinderij-wilgenkamp.nl en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. boekbinderij-wilgenkamp.nl kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. boekbinderij-wilgenkamp.nl raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat boekbinderij-wilgenkamp.nl zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via Contact, dan wordt deze informatie verwijdert.

Hoelang worden gegevens bewaard

 1. boekbinderij-wilgenkamp.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

 1. boekbinderij-wilgenkamp.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door boekbinderij-wilgenkamp.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u boekbinderij-wilgenkamp.nl een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die boekbinderij-wilgenkamp.nl heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Contact. boekbinderij-wilgenkamp.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

 1. boekbinderij-wilgenkamp.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van boekbinderij-wilgenkamp.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door boekbinderij-wilgenkamp.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met boekbinderij-wilgenkamp.nl op via Contact.

Delen met anderen

 1. boekbinderij-wilgenkamp.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van boekbinderij-wilgenkamp.nl, sluit boekbinderij-wilgenkamp.nl een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. boekbinderij-wilgenkamp.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw e‑mailadres

 1. Indien u uw e‑mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van de eigenaar. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via Contact.

Uw IP-adres

 1. Aan alle computers en apparaten die zijn verbonden met internet, wordt een uniek nummer toegewezen dat een IP-adres (Internet Protocol) wordt genoemd. Aangezien deze nummers meestal worden toegewezen in landgebaseerde blokken, kan een IP-adres vaak worden gebruikt om het land, de provincie en de plaats te identificeren van waaruit de computer verbinding maakt met internet. De server verzamelt IP-adressen van websitebezoekers om website-eigenaren een indruk te geven van de locaties van hun websitebezoekers. Deze methode heet geolocatie op basis van IP.
 2. Op de websites van boekbinderij-wilgenkamp.nl worden op de server algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de eigenaar haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt de eigenaar ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

 1. JavaScripts; deze zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in;
 2. Cookies; dit zijn kleine bestandjes met informatie over (o.a.) uw surfgedrag. Deze cookies worden door uw browser op uw computer geplaatst en worden niet bij boekbinderij-wilgenkamp.nl opgeslagen. Cookies zijn uniek per bezoeker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
 3. Deze technieken hebben tot doel om het surfen op de website(s) van boekbinderij-wilgenkamp.nl makkelijker te maken en ervoor te zorgen dat u niet telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren of ontvangt van de website. Verder kunnen wij op deze wijze meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd.
 4. U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Dit kunt u in uw browser instellen. Als u er voor kiest cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van onze website of andere websites die u bezoekt. Cookies kunt u via uw browser van uw computer verwijderen.
 5. Er zijn 2 soorten cookies, namelijk ‘functionele cookies’ en ‘analytics’.
 6. Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert.

Cookies t.b.v. Sociale Netwerken

 1. Op deze website kunnen knoppen opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.
 2. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 3. Door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen kunt u voorkomen dat er cookies op uw computer worden geplaatst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Analytics ofwel Statistieken

 1. Analytics: Analytics is een online software waarmee statistieken van een website worden verzameld en data inzichtelijk wordt gemaakt. Zo krijgt de eigenaar van boekbinderij-wilgenkamp.nl een goed beeld van het gedrag van de websitebezoekers en kan boekbinderij-wilgenkamp.nl de online marketingstrategie hierop afstemmen. boekbinderij-wilgenkamp.nl krijgt onder andere inzicht in het aantal bezoekers, waar bezoekers vandaan komen, de tijd die bezoekers spenderen op de website, op welke pagina ze de website verlaten en nog véél meer.

Links naar andere websites

 1. Op boekbinderij-wilgenkamp.nl kunt u een aantal hyperlinks naar andere websites aantreffen. boekbinderij-wilgenkamp.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

 1. boekbinderij-wilgenkamp.nl zal er alles aan doen om een klacht ten aanzien van uw privacy en/of persoonsgegevens op te lossen. Indien u contact heeft opgenomen met boekbinderij-wilgenkamp.nl en uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u contact opnemen met de Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

 1. boekbinderij-wilgenkamp.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer-Privacy verklaring. Check daarom regelmatig deze verklaring.