Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van boekbinderij Wilgenkamp

Inhoud

Art.1. Definities
Art.2. Algemeen
Art.3. Offertes, tot standkoming van de overeenkomst
Art.4. Prijswijzigingen
Art.5. Opdracht
Art.6. Wijziging/ annulering van opdrachten
Art.7. Uitvoering van opdrachten
Art.8. Zet-druk-of andere proeven
Art.9. Eigendom productiemiddelen etc.
Art.10. Door opdrachtgever aangeleverd materiaal
Art.11. Aansprakelijkheid
Art.12. Termijn en tijdstip van levering
Art.13. Betaling
Art.14. Reclames en geschillen
Art.15. Aansprakelijkheid: vrijwaring
Art.16. Ontbinding
Art.17. Verjaring
Art.18. Auteursrechten
Art.19. Toepasselijk recht
Art.20. Deponering en wijziging

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Boekbinderij Wilgenkamp/ leverancier: de natuurlijke -of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder 1 heeft aanvaard of een ,aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.
 3. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 4. Tussenpersoon: een door boekbinderij Wilgenkamp aangewezen natuurlijke- of rechtspersoon die in opdracht van boekbinderij Wilgenkamp een opdracht aanneemt.


Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen boekbinderij Wilgenkamp en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij  boekbinderij Wilgenkamp met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.
 2. De opdrachtgever stemt door het verstrekken van de opdracht in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.


Artikel 3: Offertes, tot standkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn vrijblijvend.
 2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte van boekbinderij Wilgenkamp door de opdrachtgever of, indien geen offerte is uitgebracht, door mondelinge of schriftelijke bevestiging van boekbinderij Wilgenkamp of een aangewezen tussenpersoon van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
 3. De prijzen genoemd in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij de opdrachtgever een niet aftrekgerechtigde consument is.
 4. Voor nieuw bindwerk wordt het laag tarief BTW, voor alle andere werkzaamheden het hoog tarief berekend.


Artikel 4: Prijswijzigingen

 1. Boekbinderij Wilgenkamp is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die boekbinderij Wilgenkamp tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. Boekbinderij Wilgenkamp is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven.
 4. Boekbinderij Wilgenkamp zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.


Artikel 5: Opdracht

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor een duidelijke en volledige formulering van de opdracht. Tevens draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de, ten behoeve van het(de) door hem te bewerken voorwerp(en) juist, volledig en tijdig aan boekbinderij Wilgenkamp ter beschikking staan.
 2. Van de gesloten overeenkomst kan worden afgeweken indien zich omstandigheden voordoen die de kostprijs van de prestatie sterk beïnvloeden. De opdrachtgever is vervolgens gerechtigd de opdracht binnen een termijn van 3 dagen per aangetekend schrijven in te trekken.


Artikel 6: Wijziging/annulering van opdrachten

 1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is boekbinderij Wilgenkamp gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
 2. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Boekbinderij Wilgenkamp stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.
 3. Indien boekbinderij Wilgenkamp voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.


Artikel 7: Uitvoering van opdrachten

 1. Boekbinderij Wilgenkamp verplicht zich de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
 2. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft boekbinderij Wilgenkamp het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren.
 3. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 8: Zet- druk- of andere proeven

 1. De opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek van boekbinderij Wilgenkamp ontvangen zet-, druk- of andere proeven, zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan boekbinderij Wilgenkamp  terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat boekbinderij Wilgenkamp de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. Boekbinderij Wilgenkamp is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.


Artikel 9: Eigendom productiemiddelen etc.

 1. Alle door boekbinderij Wilgenkamp vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en – vormen, (folie)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven eigendom van boekbinderij Wilgenkamp, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
 2. Boekbinderij Wilgenkamp is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien boekbinderij Wilgenkamp en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door boekbinderij Wilgenkamp zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en indien boekbinderij Wilgenkamp instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.


Artikel 10: Door opdrachtgever aangeleverd materiaal

 1. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van boekbinderij Wilgenkamp vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat boekbinderij Wilgenkamp een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door boekbinderij Wilgenkamp houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
 2. Boekbinderij Wilgenkamp is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
 3. Boekbinderij Wilgenkamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als de oorzaak ligt in buitengewone of in redelijkheid voor boekbinderij Wilgenkamp onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan boekbinderij Wilgenkamp getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
 4. Boekbinderij Wilgenkamp staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Boekbinderij Wilgenkamp is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 2. Boekbinderij Wilgenkamp  is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door boekbinderij Wilgenkamp te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever boekbinderij Wilgenkamp niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.


Artikel 12: Termijn en tijdstip van levering

 1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Geringe overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet, verwijtbare nalatigheid of grove schuld van boekbinderij Wilgenkamp, kan nimmer aanspraak geven op schade- vergoeding. Boekbinderij Wilgenkamp is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
 2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Boekbinderij Wilgenkamp is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 3. Voor het geval dat de levering niet feitelijk geschiedt, wordt ze geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, koerier, modem e.d.
 4. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.


Artikel 13: Betaling

 1. Betaling van boekbinderswerkzaamheden dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval boekbinderij Wilgenkamp een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever. Bij omvangrijke projecten en werkzaamheden waarvoor een factuur wordt  verzonden dient 50% van het factuurbedrag te worden aanbetaald. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan verrekening toe te passen.
 3. In geval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste € 2.500,— van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van € 120.—.
 4. Boekbinderij Wilgenkamp bezit het recht van retentie ten aanzien van zaken van de wederpartij zolang deze nog één of meer openstaande facturen moet voldoen.


Artikel 14: Reclames en geschillen

 1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan boekbinderij Wilgenkamp kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan boekbinderij Wilgenkamp te melden. Na het verstrijken van deze termijn wordt boekbinderij Wilgenkamp geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen, dat de opdrachtgever het geleverde als juist erkent.
 2. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 3. Indien de klacht gegrond is, zal boekbinderij Wilgenkamp het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien boekbinderij Wilgenkamp redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
 4. Het recht op reclameren van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt en doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.


Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Boekbinderij Wilgenkamp is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan boekbinderij Wilgenkamp toerekenbare tekortkoming. Boekbinderij Wilgenkamp is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. Btw van de desbetreffende opdracht.
 2. Boekbinderij Wilgenkamp is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de .ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ,ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Boekbinderij Wilgenkamp is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
 3. De opdrachtgever is verplicht boekbinderij Wilgenkamp te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voort- vloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel
 4. aansprakelijkheid van boekbinderij Wilgenkamp bestaat.
 5. Boekbinderij Wilgenkamp is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.


Artikel 16: Ontbinding

 1. Boekbinderij Wilgenkamp is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Boekbinderij Wilgenkamp kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
 2. Indien Bboekbinderij Wilgenkamp door overmacht in de ruimste zin van het woord niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft boekbinderij Wilgenkamp zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien Boekbinderij Wilgenkamp bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is boekbinderij Wilgenkamp gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen
 4. zelfstandige waarde heeft.


Artikel 17: Verjaring

 1. Alle rechtsvorderingen van de wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.


Artikel 18: Auteursrechten

 1. De opdrachtgever vrijwaart boekbinderij Wilgenkamp tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms- octrooi- auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 19: Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en boekbinderij Wilgenkamp is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.


Artikel 20: Deponering en wijziging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Hoorn op 31 mei 2012.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het tot standkomen van de onderhavige opdracht.